1 jaar

Zakelijk: € 11.199,- BTW-vrij (€3.733,- per module)

Particulier:  €10.200,- BTW-vrij (€3.400,- per module)

Inschrijven

Let op: per 1 juli 2023 wijzigen de tarieven. Alle inschrijven voor 1 juli 2023 worden nog gefactureerd volgens bovenstaand tarief. Kijk in ons opleidingsportaal onder "opleiding arbeidsdeskundige: 3 modules" voor de openstaande plekken.

Neem gerust contact op bij vragen

Ricardo Tesink
Stuur een mail


Algemene vragen: 085-0773610
Opleidingsvragen: 06-82 29 92 29

Arbeidsdeskundige opleiding

Als arbeidsdeskundige breng je de arbeidsmogelijkheden en inzetbaarheid van een arbeidsongeschikte medewerker in beeld. De functie van arbeidsdeskundige is een ervaringsvak. Die wetenschap samen met onze visie op arbeidsdeskundig leiderschap, vormen de fundering van onze intensieve arbeidsdeskundige opleiding.

IVA Opleidingen zorgt dat het vak, de praktijk in de diverse werkvelden en de ontwikkeling tot arbeidsdeskundig leiderschap op een unieke manier worden samengebracht.

Geaccrediteerd als post-hbo opleiding

De opleiding tot arbeidsdeskundige is een post-hbo opleiding. Na een geslaagde afronding ontvang je het door de NVvA erkende diploma. Onze arbeidsdeskundige opleiding voldoet aan de certificeringseisen van de NVvA en is getoetst door Hobéon SKO.

De opbouw van de jaaropleiding (27 lesdagen) bestaat uit drie
modules. Deze modules komen overeen met de rollen waarin een arbeidsdeskundige werkzaam is:

De modules zijn ook te volgen als losse opleidingen.
Wil je meer hierover weten? Klik dan door op de de uitleg per module.

Opleiding tot arbeidsdeskundige bij IVA Opleidingen

Door ons 100% specialisme en vooraanstaande positie in de sector zijn we in staat jou de meest actuele in- en outs van het vak te leren en exclusieve stageplaatsen aan te bieden. Als enige opleider in Nederland kan IVA Opleidingen haar deelnemers concreet ervaring laten opdoen in alle relevante werkvelden. Dit betekent dat jij de diversiteit van de werkvelden letterlijk gaat ervaren en daardoor goed inzicht krijgt in welke terreinen het beste bij jou passen.

Programma arbeidsdeskundige opleiding

Onze arbeidsdeskundige opleiding is sterk praktijkgericht. Uiteindelijk is de functie van arbeidsdeskundige een ervaringsvak. De jarenlange ervaring van IVA Opleidingen in het opleiden van arbeidsdeskundigen heeft geleid tot een curriculum waarin theorie en praktijk naadloos op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Onderstaand een toelichting op de modules en de stages die je doorloopt tijdens onze opleiding tot arbeidsdeskundige:

Module Beoordelaar: De arbeidsdeskundige in de rol van beoordelaar van werk
Als beoordelaar geeft de arbeidsdeskundige advies over de mate van arbeidsongeschiktheid, de hoogte van de uitkering en de mogelijkheden voor de inzet in alternatief werk.

Tijdens deze module komt de techniek achter de weging van belasting en belastbaarheid uitgebreid aan bod. Ook leren we je de belastbaarheid van de cliënt te vertalen naar potentiële perspectieven. Hierbij wordt uitgebreid stilgestaan bij het in kaart brengen van de belasting in het werk, de functie en de taken.

Het is onze visie dat arbeidsdeskundig leiderschap veel meer vraagt dan alleen deze beoordeling. Deelnemers aan onze opleiding worden constant geleerd te denken in alternatieve oplossingen. Het onderscheidend verschil maken. Ze worden bij de werk- en praktijkopdrachten sterk gestimuleerd om steeds weer creatieve ideeën aan te dragen.

De voornaamste leerdoelen zijn:

 • Inzicht te krijgen welk effect beperkingen en ervaren belemmeringen kunnen hebben op het dagelijks functioneren van een werknemer of ondernemer;
 • Inzichtelijk te maken wat de belasting in de functie en de taken is en in welke mate dit van invloed is op het functioneren;
 • Aan de hand van de kaders van de sociale wetgeving tot een gefundeerd en werkbaar advies te komen voor de vaststelling van de mate van arbeid(on)geschiktheid;
 • Het leren en toepassen van adviesvaardigheden.

Tijdens deze module komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Professionaliseren van arbeidsdeskundige competenties;
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 • Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) en de vertaalslag voor inzet in werk;
 • Het kennisniveau van mensen vaststellen;
 • Sociale wetgeving;
 • Communicatieve adviesvaardigheden;
 • Systeemkunde en jobcarving (opsplitsen van bestaande functies);
 • Analyse functie en belasting in de taken;
 • Belasting - Belastbaarheid in de praktijk;
 • Professioneel rapporteren.

Volg arbeidsdeskundige als beoordelaar als losse module

Module 2: De rol van arbeidsdeskundige als begeleider bij verzuim en re-integratie
Het is voor een arbeidsdeskundige binnen het werkveld van verzuim en re-integratie van grote betekenis om optimale waarde toe te voegen in belasting van het werk in relatie tot de individuele belastbaarheid.  Daarom leert de deelnemer in deze module-opleiding  het proces van casemanagement en re-integratiebegeleiding en deze toe te passen.

In deze module staat het verzuim en re-integratie van psychische arbeidsongeschiktheid, loonwaarde en passende arbeid centraal. 
Er wordt  concreet inzicht verschaft en geholpen hoe aan de slag te gaan met verzuim en re-integratie en hoe de loonwaarde daarvan vast te stellen. Re-integratie en verzuim zijn uiteraard sterk verweven met de kaders en richtlijnen vanuit de wetgeving. Belangrijk onderdeel van deze module is om op basis van protocollen en methoden de arbeidsmogelijkheden en loonwaarde te beoordelen.

De toepassing van alleen deze kaders en richtlijnen staan volgens IVA Opleidingen niet garant voor succesvol verzuimbeleid en re-integratie. Arbeidsdeskundig leiderschap vraagt meer. Daarom leert IVA Opleidingen haar deelnemers professionele beïnvloeding- en interventietechnieken succesvol toe te passen. Dat maakt een arbeidsdeskundige in de praktijk krachtig en onderscheidend. Op die manier wordt maximale waarde toegevoegd en draagvlak gecreëerd naar de verschillende belanghebbenden. De diepgaande ervaring van onze docenten en praktijkbegeleiders zijn daarbij cruciale voorwaarden.

De voornaamste leerdoelen zijn:

 • Een re-integratieplan vormgeven en uitvoeren;
 • Het proces van re-integratie regisseren op basis van de kennis van de lokale arbeidsmarkt en overige relevante invloeden en omgevingsfactoren;
 • Kennis en inzicht over hoe de sociale wetgeving zowel een doel als een middel kan zijn bij de bevordering van verzuim en re-integratie voor werknemer en werkgever;
 • Een advies te geven over de mogelijkheden voor inzet in passend werk;
 • Het vaststellen van de loonwaarde;
 • Op basis van  arbeidsongeschiktheidspolissen  komen tot een werkbaar advies voor re-integratie en daarmee tot beïnvloeding van de mate van arbeid(on)geschiktheid;
 • Het leren en toepassen van adviesvaardigheden.

Tijdens deze module komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Professionaliseren van arbeidsdeskundige competenties;
 • Ethiek en richtlijnen privacy;
 • Tijdscontingent versus klachtencontingent re-integreren;
 • Re-integratie in spoor 1, 2 en 3;
 • Sociale zekerheid;
 • Psychische arbeidsongeschiktheid en re-integratie;
 • Communicatieve adviesvaardigheden;
 • Passende arbeid en loonwaarde;
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen;
 • Professioneel rapporteren.

Volg arbeidsdeskundige als begeleider als losse module

Module 3: De arbeidsdeskundige in de rol van adviseur  
De arbeidsdeskundige in de rol van adviseur heeft als doel om een duurzaam advies uit te kunnen brengen. Naast de kortste weg naar arbeid is het van belang om te adviseren over de structurele en duurzaamheid van de werkhervatting. Dit wordt gerealiseerd door vanuit het Huis van Werkvermogen te kijken welke onderdelen - naast de belasting en belastbaarheid - nog meer van invloed zijn op de re-integratie.

In deze module staat naast het Huis van Werkvermogen de fysieke arbeidsongeschiktheid centraal. Wat is fysieke belasting in werk en hoe kan je deze in kaart brengen? Welke voorzieningen kan je gebruiken en ook: hoe maak je een goede kosten - baten analyse?

Om werknemers en werkgevers optimaal te kunnen ondersteunen is arbeidsdeskundig leiderschap noodzakelijk. Dit wordt inhoud gegeven door professionalisering van de adviesvaardigheden en inzicht in individuele kenmerken van mensen. Op die manier is de deelnemer in staat om creatief, weloverwogen en professioneel onderbouwd te adviseren. Daarbij wordt actief geleerd de samenwerking te zoeken met andere professionals.

De voornaamste leerdoelen zijn:

 • Analyseren van de factoren die van invloed zijn op het verzuim en re-integratie;
 • Leren hoe de fysieke belasting in kaart te brengen in relatie tot werkhervatting;
 • Inzicht verschaffen in de kennis en het werkterrein van arbeidsdeskundige en de verrijking ervan door samenwerking met overige deskundigen;
 • Duurzame inzetbaarheid realiseren en behouden;
 • Hoe klachten kunnen worden voorkomen door op alternatieve wijze om te gaan met de arbeidsomstandigheden of belastbaarheid van het individu;
 • Het leren en toepassen van adviesvaardigheden.

Tijdens deze module komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Professionaliseren van arbeidsdeskundige competenties;
 • Arbowetgeving;
 • Beïnvloeden van de financiële aspecten van het verzuim;
 • Huis van Werkvermogen;
 • Fysieke belasting en ergonomie;
 • Communicatieve adviesvaardigheden;
 • Professioneel rapporteren;
 • Intervisie.

Volg arbeidsdeskundige als adviseur als losse module