Nieuwsbrief sociale wetgeving november 2017

Nieuwsbrief sociale wetgeving november 2017, met als onderwerpen:

  • Wijziging wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) per 1.1.2018
  • Aanpassing hoogte transitievergoeding 2018
  • Quotumheffing overheid geactiveerd per 1.1.2018
  • Aanzegging bij voorbaat mag maar let op tijdige herroeping
  • Gemeenten krijgen mogelijkheid landelijk doelgroepregister te vullen
  • Aanpassing regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar

Wijziging wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) per 1.1.2018

De WML wijzigt per 1 januari 2018 waar het gaat om het onderwerp meerwerk (overuren). Dit omdat de WML thans geen expliciete grondslag bevat waar het gaat om de betaling van meer-/overuren. Dit betekent dat de Inspectie SZW alleen handhavend kan optreden als het gaat om de gewerkte uren tot de normale arbeidsduur.

Als gevolg van de wetswijziging dient, als er meer wordt gewerkt dan de geldende normale arbeidsduur per week, het minimumloon naar rato wordt vermeerderd. Als in de branche de volledige werkweek 40 uur bedraagt en de werknemer 5 uur extra werkt, moet de werknemer ten minste gemiddeld 45 keer het minimumloon per uur betaald krijgen over die week. In dit geval 45 keer € 9,11. Dit zal overigens alleen spelen bij werknemers die het wettelijk minimumloon of net iets daarboven uitbetaald krijgen. Bij werknemers die wat meer verdienen zal dit niet zo snel spelen. In de administratie moet het aantal uren dat de werknemer werkt, het aantal extra uren en het betaalde loon zijn terug te vinden. Extra gewerkte uren kunnen worden gecompenseerd in betaalde vrije tijd als dit in de cao staat en als deze compensatie schriftelijk is afgesproken met de werknemer. Om sociale partners voldoende tijd te geven om deze mogelijkheid in de cao op te nemen, is tot 31 december 2018 schriftelijke overeenstemming met de werknemer voldoende. Deze uren moet de werknemer uiterlijk voor 1 juli van het daaropvolgende kalenderjaar opnemen of moeten aan de werknemer worden uitbetaald. Bij een beëindiging van het dienstverband, moet u de nog niet gecompenseerde uren uitbetalen. Bij compensatie van extra uren in betaalde vrije tijd moet u als werkgever bijhouden wanneer de extra uren zijn opgebouwd en wanneer ze zijn gecompenseerd in betaalde vrije tijd. De manier waarop u dat doet, staat u vrij. Vindplaats

Aanpassing hoogte transitievergoeding 2018

Jaarlijks wordt met ingang van 1 januari bij ministeriële regeling de hoogte van de maximale transitievergoeding gewijzigd overeenkomstig de ontwikkeling van de contractlonen zoals deze voor het betrokken jaar, blijkens bekendmaking in de Macro-Economische Verkenningen (MEV), in het voorafgaande jaar is geraamd.

Het bedrag wordt afgerond op het naaste veelvoud van € 1.000. De ontwikkeling van de contractlonen wordt blijkens de MEV geraamd op 2,2%. Momenteel is het bedrag € 77.000 bij verhoging met 2,2% resulteert dit in een bedrag van € 78.694. Dit bedrag wordt afgerond op het naaste veelvoud van € 1.000 wat betekent dat met ingang van 1 januari 2018 het huidige bedrag van € 77.000 gewijzigd in € 79.000. Bron

Quotumheffing overheid geactiveerd per 1.1.2018

Oud-staatssecretaris Klijnsma heeft op de valreep, in navolging van haar brief van 30 juni jl. aan de Tweede Kamer waarin ze aangaf dat de overheidssector in tegenstelling tot het bedrijfsleven in 2016 de doelstellingen voor wat betreft de banenafspraak niet had behaald, de quotumheffing voor overheidswerkgevers per 1.1.2018 geactiveerd.

Met toepassing van de formule in artikel 38f lid 2 van de Wet financiering sociale verzekeringen, is het percentage vastgesteld op 1,93. Dit betekent dat grote overheidswerkgevers (minimaal 25 werknemers) minimaal 1,93% van hun loonsom moeten betalen aan personen die in het doelgroepregister zijn opgenomen. Overheden die volgend jaar minder verlonen aan arbeidsbeperkten, moeten een fikse boete betalen per niet ingevulde arbeidsplek. Vindplaats

Aanzegging bij voorbaat mag maar let op tijdige herroeping

Een werkgever is verplicht om de werknemer aan wie hij een contract voor bepaalde tijd met een looptijd van minimaal 6 maanden heeft aangeboden, tijdig dat wil zeggen minimaal een maand voor afloop van het contract duidelijkheid te geven over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Bij voortzetting dient de werkgever tevens aan te geven onder welke voorwaarden de voortzetting plaatsvindt.

We spreken in dit verband over aanzeggen (artikel 7:668 BW). Het is toegestaan een dergelijke aanzegging al bij voorbaat op te nemen in een arbeidsovereenkomst. Het is dan wel zaak om als toch besloten wordt tot voortzetting van de arbeidsovereenkomst dit minimaal één maand voor afloop van de arbeidsovereenkomst schriftelijk aan de werknemer kenbaar te maken. Gebeurt de schriftelijke herroeping namelijk later dan is de werkgever toch de aanzegboete verschuldigd. Als schriftelijke aanzegging kan de schriftelijke verlenging van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd worden aangemerkt. Vindplaats

Gemeenten krijgen mogelijkheid landelijk doelgroepregister te vullen

Het UWV stelt aan gemeenten tussen 1 november 2017 en 1 februari 2018 éénmalig hun populatie uit het landelijk doelgroepregister (LDR) ter beschikking met als doel het beter gevuld krijgen van het LDR.

Gemeenten hebben een achterstand waar het gaat om de opname in het LDR van vso/pro-leerlingen en personen die niet in staat zijn om 100% van het wettelijk minimumloon te verdienen, waardoor de afspraken uit het banenakkoord gevaar dreigen te lopen. Veel gemeentes hebben voor veel WSW’ers niet op tijd bij het UWV een herindicatie aangevraagd waardoor zij mogelijk na een uitlooptermijn van 2 jaar uit het LDR zullen verdwijnen. Uit de op 26 oktober gepubliceerde Trendrapportage Banenafspraak 2e kwartaal 2017 blijkt dat er per eind juni 204.000 mensen in het LDR ingeschreven staan. Dat zijn er 43.249 minder dan bij de 0-meting 2012. De afname komt vooral door de herbeoordeling van Wajongers. Het UWV bekijkt in de periode 2015-2017 voor alle mensen in de oude Wajong (vóór 2010) en Wajong 2010 of zij beschikken over arbeidsvermogen. Voor mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, beëindigt het UWV de registratie in het doelgroepregister. Vanwege de afronding van het herindelingsproces is de uitstroom uit het doelgroepregister in het tweede kwartaal duidelijk verminderd. Vindplaats

Aanpassing regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar

De regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar is op een aantal punten aangepast om te voldoen aan wijzigingen in andere wet- en regelgeving zoals de Arbeidsomstandighedenwet, de Wajong, enz.

Deze regeling bevat hoofdzakelijk technische wijzigingen waarmee kleine onvolkomenheden worden gerepareerd. Daarom treedt de regeling in werking op de dag na de datum van publicatie in de Staatscourant en werken de wijzigingen, waar van toepassing, terug tot en met het moment waarop de onvolkomenheid is ontstaan. Vindplaats

Met dank aan Monique van de Graaf: Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of kan ik u met juridisch advies van dienst zijn, neem dan gerust contact op via vandegraafjuridischadvies@gmail.com Meer informatie over arbeidsrecht en sociale zekerheid kunt u vinden in de boeken Arbeidsrecht 2017 voor de professional en Sociale zekerheid 2017 voor de professional