Frequent (kort) ziekteverzuim

Frequent ziekteverzuim, een hoofdpijndossier voor menig werkgever (en werknemer). Uiteindelijk kan het leiden tot een beëindiging van het dienstverband. Er moet dan wel sprake zijn van onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering. Van de werkgever wordt bovendien verwacht dat deze er alles aan heeft gedaan om tot een oplossing te komen, zoals herplaatsing binnen het bedrijf in ander werk (eventueel met …

De haperende no-riskpolis

Nederland is (niet meer) ziek De gedachte achter onze huidige wetgeving is dat financiële prikkels werkgevers en werknemers stimuleren om ziekteverzuim te beheersen of – nog beter – te voorkomen. Na het echec van de WAO, de voorganger van de Wet WIA, met destijds bijna één miljoen uitkeringen op nog geen vijf miljoen arbeidsplaatsen, moest het roer definitief om. “Nederland …

Van procesbegeleiding naar verzuimbegeleiding

Professionalisering van de casemanager Bij langdurige ziekte van een werknemer is de werkgever verplicht een casemanager aan te wijzen. In veel organisaties bewaakt deze functionaris vooral het proces van re-integratie van de werknemer. Dit is zeker belangrijk. Maar een casemanager kan veel méér toegevoegde waarde bieden als hij zijn rol professioneel uitvoert en actief meedenkt over de re-integratie. Dit vraagt …

Nieuwsbrief sociale wetgeving december 2019

Inhoud nieuwsbrief december 2019 Voorlichtingscampagne WAB / overzicht van de belangrijke punten Herziening leidraad casemanagement bedrijfsartsen Herbeoordeling ook net voor einde wachttijd mogelijk Participatiewet Kanker en no-riskpolis Te kort aan bedrijfsartsen vraagt stevige aanpak IOAW verlengd met vier jaar Uitkomsten experiment no-riskpolis Voorlichtingscampagne Rijksoverheid over de Wab Op 1 januari 2020 gaat de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in. Daardoor …

Frequent (kort) ziekteverzuim

Frequent ziekteverzuim, een hoofdpijndossier voor menig werkgever (en werknemer). Uiteindelijk kan het leiden tot een beëindiging van het dienstverband. Er moet dan wel sprake zijn van onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering. Van de werkgever wordt bovendien verwacht dat deze er alles aan heeft gedaan om tot een oplossing te komen, zoals herplaatsing binnen het bedrijf in ander werk (eventueel met …

IVA Opleidingen ontvangt positief advies voor registratie voor beide opleidingen tot casemanagement

Vandaag heeft IVA Opleidingen de audit van HOBEON SKO voor de opleiding tot arbeidsdeskundig casemanager en Casemanager Arbeid en inzetbaarheid (RCCM) met goed gevolg afgerond. HOBEON SKO geeft aan dat beide opleidingen tot casemanager (arbeidsdeskundig casemanager en Casemanager Arbeid en inzetbaarheid (RCCM)) voldoen aan alle standaarden om in aanmerking te komen voor de registers CROV en RCCM. Hobeon SKO gaf naast haar …

Examenstress – een blog van een student aan de opleiding tot arbeidsdeskundige

Column Karin Baggerman: examenstress Vorig jaar besloot ik te starten met een opleiding. Wat volgde was een jaar met iets van veel ballen en hooghouden. In april  was eindelijk het moment aangebroken al mijn opgedane kennis te toetsten met een examen in de vorm van een praktijkassessment. Een vreemde ervaring om ongeveer 25 jaar na het behalen van mijn diploma …

Positief audit voor IVA Opleidingen

Hobeon SKO heeft tijdens de audit de opleiding tot arbeidsdeskundige opnieuw positief beoordeeld, waarmee IVA Opleidingen tot 31 december 2019 verlenging heeft gekregen om als gecertificeerd opleider deelnemers op te leiden tot arbeidsdeskundigen. Hobeon SKO is een onafhankelijke instantie die opleidingen toets aan de hand van – door de beroepsvereniging – vastgestelde kwaliteitsmaatstaven.   Hobeon SKO schrijft over IVA Opleidingen: De opleiding …

Nieuwsbrief sociale wetgeving november 2017

Nieuwsbrief sociale wetgeving november 2017, met als onderwerpen: Wijziging wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) per 1.1.2018 Aanpassing hoogte transitievergoeding 2018 Quotumheffing overheid geactiveerd per 1.1.2018 Aanzegging bij voorbaat mag maar let op tijdige herroeping Gemeenten krijgen mogelijkheid landelijk doelgroepregister te vullen Aanpassing regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar Wijziging wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) per 1.1.2018 De WML wijzigt per …

Registreren en of certificeren als arbeidsdeskundige zonder HBO-diploma toch mogelijk

Voor het registreren en / of certificeren als arbeidsdeskundige was tot voor kort een bachelor HBO-diploma of een diploma welke als HBO vermeld staat op de CROHO, een eis. Een andere toegang om geregistreerd of gecertificeerd te worden was tot voor kort niet (meer) mogelijk. Daarmee was er voor een kleine groep arbeidsdeskundigen een knelpunt ontstaan: Mensen die jarenlang functies …