IVA Opleidingen heeft een

klanttevredenheid van 96% volgens Cedeo

De Cedeo-Erkenning staat voor inzicht in de kwaliteit
van ons aanbod aan opleidingen.

Wil je graag persoonlijk advies?

Nieuws

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief Arbeidsrecht / Sociale Zekerheid

Inhoud nieuwsbrief

  • Leven lang ontwikkelen
  • Subsidieregeling eerlijk, gezond en veilig werk
  • Aanpassingen in Wet tegemoetkomingen loondomein
  • Wetsvoorstel loondoorbetaling bij ziekte en WIA
  • Hoge Raad geeft gezichtspunten met betrekking tot ‘disfunctioneren’
  • Commissie Regulering van Werk biedt tussennota aan
  • Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in de Staatsblad gepubliceerd
  • Bescherming tegen discriminatie gaat ver
  • Eigen bijdrage vervoersvoorzieningen UWV verlaagd
  • NVAB-werkwijzer ‘10 stappenplan Second Opinion’ gepubliceerd

Leven lang ontwikkelen

Het kabinet wil mensen stimuleren om zelf regie te nemen op hun loopbaan en hun leven, zodat zij zich kunnen blijven ontwikkelen en hun eigen keuzes kunnen maken. De aanpak Leven Lang Ontwikkelen (LLO) speelt daarin een belangrijke rol. Mensen moeten kunnen beschikken over middelen die naar eigen inzicht kunnen worden besteed aan opleiding en ontwikkeling gericht op het duurzaam inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt.

Daarnaast werkt het kabinet aan een regeling voor een publiek leer- en ontwikkelbudget, het zogenoemde ‘STAP-budget (Stimulering ArbeidsmarktPositie)’, dat mensen de (financiële) mogelijkheid geeft stappen te zetten in hun ontwikkeling om duurzaam inzetbaar te blijven en vitaal de pensioenleeftijd te behalen. Ook werkt het kabinet aan het flexibeler en aantrekkelijker maken van het opleidingsaanbod, zodat een opleiding ook goed te combineren is met werk en privé-leven.

Er geldt onder bepaalde voorwaarden een gerichte vrijstelling voor scholing volgens de Wet op de loonbelasting 1964. Vanwege de huidige onduidelijkheid heeft de Belastingdienst een toelichting op deze vrijstelling gemaakt. Bovendien komt er een korte vragenlijst waarmee de werkgever direct bij aanwending van een budget het recht op een fiscale vrijstelling kan toetsen en zodoende het risico op een onvoorziene naheffing kan minimaliseren. Invulling van de vragenlijst geeft een duidelijke indicatie op de vraag of de gewenste scholing al dan niet onder de vrijstelling valt.

Er komt voor iedereen een STAP-budget beschikbaar. Dat betekent dat zowel werkenden als niet-werkenden van het STAP-budget gebruik kunnen maken, evenals mensen met en zonder startkwalificatie. Het budget wordt via de uitvoerder aan de opleider uitbetaald. Zo’n 100.000 tot 200.000 mensen per jaarkunnen aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelbudget van €1000 tot €2000 per persoon. Het UWV is de beoogd uitvoerder van de nieuwe scholingsregeling

Vindplaats: kamerbrief 3 juni 2019

Subsidieregeling eerlijk, gezond en veilig werk

Op 7 juni 2019 is er een nieuwe subsidieregeling gepubliceerd in de Staatscourant. Het gaat hier om de subsidieregeling eerlijk, gezond en veilig werk. Hiermee het ministerie van SZW projecten ondersteunen die bijdragen aan eerlijk, gezond of veilig werk in branches en bedrijven.

De volgende activiteiten binnen het terrein van eerlijk, gezond of veilig werken komen voor subsidie in aanmerking:
− een onderzoek waarvan de resultaten door de aanvrager of derden worden toegepast;
− een pilot waarin innovatieve instrumenten, methoden of werkwijzen worden ontwikkeld en getest;
− een communicatie- of voorlichtingsactiviteit; of
− een training aan groepen.

Ook wordt een aantal specifieke eisen gesteld aan de subsidieaanvraag:
− op welke wijze de activiteiten bijdragen aan de omschreven doelen;
− op welke wijze blijkt dat het project geen commercieel belang dient en geen winstoogmerk heeft;
− waarom subsidiëring in de gevraagde omvang noodzakelijk is; en
− op welke wijze het project na de projectperiode naar verwachting een structureel positief effect zal hebben en in potentie breder inzetbaar is.

Tot slot moet de aanvrager meewerken met de evaluatie van het project door de minister. Ook moet de aanvrager kosteloos aan derden producten beschikbaar stellen waarvoor subsidie is verleend.

Er is een aanvraagtijdvak aangekondigd dat start op 17 juni 2019, 09:00 uur en eindigt op 31 juli 2019, 17:00 uur. Een aanvraag kan worden ingediend via subsidieregelingEGVW@minszw.nl. De beoordeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst, kwaliteitseisen en beschikbaar budget.

Aanpassingen in Wet tegemoetkomingen loondomein

Vanaf 2020 vinden er aanpassingen plaats aan het Lage inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV. Voor wat betreft het LIV houden de wijzigingen in dat het LIV niet meer gedifferentieerd maar generiek wordt vastgesteld op € 0,51 per verloond uur met een maximum van € 1.000 per werknemer per kalenderjaar. Dit betekent dus dat werkgevers er op achteruit gaan als gekeken wordt naar de huidige categorie werknemers die tussen de 100% en 110% van het wettelijk minimumloon verdient. Daarvoor geldt thans nog een bedrag van € 1,01 bruto per uur en een maximum bedrag va n€ 2.000 op jaarbasis.

Vanaf 2020 wordt het gedifferentieerde bedrag aan jeugd-LIV gehalveerd en per 2024 wordt het jeugd-LIV helemaal afgeschaft. Het jeugd-LIV is ooit ingesteld om werkgevers te compenseren voor het feit dat de leeftijd waarop recht bestaat op het wettelijk minimumjeugdloon de afgelopen jaren stapsgewijs is verlaagd van 23 jaar naar 21 jaar per 1 juli 2019.

Vindplaats: wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein

Wetsvoorstel loondoorbetaling bij ziekte en WIA

Minister Koolmees van SZW heeft in navolging van de aankondiging zoals gedaan in zijn brief van 20 december 2018 aan de Tweede Kamer nu een wetsvoorstel gepubliceerd om aan deze voorstellen uitvoering te geven. Het wetsvoorstel staat nu open voor een internetconsultatie. Het wetsvoorstel maakt onderdeel uit van een totaalpakket aan maatregelen om de loondoorbetalingsverplichtingen voor werkgevers makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken. Twee maatregelen uit dit pakket vergen wetswijziging. De derde maatregel uit dit wetsvoorstel heeft als doel om WIA-gerechtigden te stimuleren het werk te hervatten of uit te breiden.

De regering stimuleren dat mensen die een uitkering op grond van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (Wet WIA) ontvangen zoveel mogelijk deelnemen aan het arbeidsproces. Het voornemen in het Regeerakkoord om het verdienvermogen van arbeidsongeschikten de eerste vijf jaar na werkhervatting niet meer te herbeoordelen is in dit wetsvoorstel opgenomen. Het streven is dit onderdeel per 1 juli 2020 in te voeren. Om deze voorstellen te realiseren is wetswijziging op de volgende punten nodig:
1. Een financiële tegemoetkoming voor de loondoorbetalingskosten van in totaal € 450
miljoen per jaar voor werkgevers in de vorm van een premievermindering per 2021. Deze premiekorting zal op termijn vervangen worden door een gedifferentieerde Aof-premie.
2. Het leidend maken van het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de
werknemer bij de toets op de re-integratie-inspanningen (RIV-toets) door het
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV): dit advies wordt dan per 2021 niet meer door UWV beoordeeld bij de RIV-toets.
3. Het gedurende vijf jaar niet verlagen van het arbeidsongeschiktheidspercentage van een WIA-gerechtigde vanwege inkomsten.

Het is nog mogelijk om input te geven op dit wetsvoorstel tot 16 juli 2019.

Vindplaats: internetconsultatie wetsvoorstel loondoorbetaling bij ziekte en WIA

Hoge Raad geeft gezichtspunten met betrekking tot ‘disfunctioneren’

De Hoge Raad heeft bepaald dat gelet op de ingrijpende gevolgen die een ontbinding op grond van disfunctioneren voor een werknemer kan hebben, moet worden aangenomen, mede gelet op de eisen van goed werkgeverschap, dat de werkgever aan de werknemer serieus en reëel gelegenheid tot verbetering moet hebben geboden. Welke hulp, ondersteuning en begeleiding in een concreet geval van de werkgever mag worden verwacht ter verbetering van het functioneren van de werknemer, alsmede op welke wijze een en ander moet worden vastgelegd, hangt af van de omstandigheden van het geval. Bij de omstandigheden van het geval kunnen de volgende factoren een rol spelen:
− de aard, de inhoud en het niveau van de functie;
− de bij de werknemer aanwezige opleiding en ervaring;
− de aard en mate van de ongeschiktheid van de werknemer;
− de duur van het onvoldoende functioneren vanaf het moment dat de werknemer daarvan op de hoogte is
− de duur van het dienstverband;
− wat er in het verleden reeds is ondernomen ter verbetering van het functioneren;
− de mate waarin de werknemer openstaat voor kritiek en zich inzet voor verbetering; en
− de aard en omvang van het bedrijf van de werkgever.

Vindplaats: HR 14 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:933

Commissie Regulering van Werk biedt tussennota aan

De voorzitter van de Commissie Regulering van Werk, Hans Borstlap, heeft op donderdag 20 juni 2019 de discussienotitie over de toekomst van werk aangeboden aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De discussienota is getiteld “In wat voor land willen wij werken?”

De Commissie heeft de volgende punten benoemd:

Werk is waardevol

De waarde van werk wordt tekortgedaan als dit een activiteit is die zomaar verhandeld kan worden. De activiteit is daarvoor te veel verbonden met de persoon van de werkende mens. Werk zal dan ook moeten plaatsvinden onder omstandigheden en voorwaarden die voor de samenleving aanvaardbaar zijn en recht doen aan de waardigheid van de mens. In dit licht zorgen regels rond werk voor:
• Bescherming vanwege ongelijke onderhandelingspositie
• Bescherming tegen inkomensrisico’s, met risicodeling
• Bevordering van participatie van iedereen die kan werken (inclusie).

Werk is gericht op het creëren van economische waarde

Regels rond werk vervullen economische functies. De inzet van arbeid wordt gefaciliteerd zodat de hoogst mogelijke welvaart bereikt kan worden. In dit licht zorgen regels rond werk voor:
• Ordening van arbeidsrelaties, verlaging van transactiekosten en bevordering van innovatie
• Het faciliteren van het behoud en doorontwikkeling van menselijk- en organisatiekapitaal
• Een toegankelijke arbeidsmarkt en efficiënte allocatie

Regels normeren de manier waarop wij in ons land werken en leven

De Commissie komt met een aantal denkrichtingen:
1. Richt regels op een meer gelijk speelveld voor alle werkenden;
2. Bevorder wendbaarheid en duurzame inzetbaarheid van alle werkenden;
3. Stimuleer volwaardige participatie op de arbeidsmarkt;
4. Maak regels robuust, uitlegbaar, uitvoerbaar en handhaafbaar;
5. stem nieuwe regels af op de verantwoordelijkheid voor goed werkgeverschap/opdrachtgeverschap en goed werknemerschap/opdrachtnemer-schap.

Stelling 1: Regels rond werk zijn gericht op het bereiken van de hierboven beschreven sociale, economische en maatschappelijke doelen.

Stelling 2: Voor alle werkenden die niet op eigen kracht adequate arbeidsvoorwaarden kunnen bedingen (ongelijke onderhandelingspositie) dienen vergelijkbare arbeidsrechtelijke regels te gelden.

Stelling 3: Regels rond werk moeten zorgen voor een breed, universeel fundament voor inkomensbescherming van alle werkenden, ongeacht de contractvorm. Adequate inkomensbescherming tegen grote risico’s is geen optie of privilege, maar een recht en plicht voor alle werkenden en werkgevenden. Risico’s als arbeidsongeschiktheid, ziekte, ouderdom en een gebrek aan aanpassingsvermogen (noodzakelijke persoonlijke ontwikkeling en scholing) worden in ieder geval door alle werkenden en werkgevenden gedeeld.

Stelling 4: Een meer gelijk speelveld voor werkenden wordt bevorderd door verschillen in fiscale behandeling van werkenden te beperken.

Stelling 5: Persoonlijke ontwikkeling en scholing ten behoeve van een duurzame inzetbaarheid van alle werkenden tijdens hun gehele werkzame periode kan niet langer vrijblijvend zijn en is vanzelfsprekend.

Stelling 6: Individuele ontwikkelingsbudgetten zijn perspectiefvol (ook vanwege het bovensectorale karakter) en verdienen nadere uitwerking.

Stelling 7: Zonder interne flexibiliteit wordt externe flexibiliteit opgeroepen.

Stelling 8: (Meer) werk moet altijd lonen, ook ten opzichte van een uitkering.

Stelling 9: Regels rond werk moeten robuust, uitlegbaar, uitvoerbaar en handhaafbaar zijn.

Stelling 10: Toekomstbestendige regels zijn gericht op het daadwerkelijk invullen van goed werkgeverschap en werknemerschap en van goed opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap.

Vindplaats: discussienota commissie Regulering van Werk

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in de Staatsblad gepubliceerd

De Wab is in het Staatsblad gepubliceerd op 19 juni jl. Alle wijzigingen in het arbeids- en sociaal-zekerheidsrecht zijn hierin terug te vinden.

Vindplaats: Staatsblad 2019, 219

Bescherming tegen discriminatie gaat ver

In 2006 is de richtlijn ‘betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep’ aangenomen. Deze richtlijn verplicht lidstaten onder andere zorg te dragen voor bescherming van werknemers tegen ontslag of enige andere nadelige behandeling. Het is de vraag tot hoever die bescherming zich uitstrekt. Het Hof van Justitie EU heeft in het Hakelbracht-arrest wat meer duidelijkheid gegeven.

Mevrouw Hakelbracht solliciteerde bij een kledingwinkel waar mevrouw Vandenbon storemanager was. Ze deelde mevrouw Vandebon tijdens het sollicitatiegesprek mee dat ze drie maanden zwanger was. Mevrouw Vandenbon gaf dit door aan het Hoofd Personeelszaken van de kledingwinkel, die vervolgens besloot mevrouw Hakelbracht niet in dienst te nemen vanwege haar zwangerschap. Mevrouw Hakelbracht was het hier niet mee eens. Ze was van mening dat ze gediscrimineerd werd en diende een klacht in bij het Belgische Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen. Mevrouw Vandenbon is in deze procedure vervolgens als onofficiële ‘getuige’ opgetreden en heeft ten nadele van de kledingwinkel verklaard. Ze moest dit duur verkopen want de kledingwinkel ontbond de arbeidsovereenkomst met haar omdat ze niet goed zou functioneren. Mevrouw Vandenbon stapte vervolgens naar de arbeidsrechtbank in Antwerpen en verzocht daar om een schadevergoeding. Ze baseerde haar vordering op de in de Belgische Genderwet gewaarborgde bescherming tegen represaillemaatregelen door de werkgever. Deze wet is een implementatie van artikel 24 van de richtlijn uit 2006.

De arbeidsrechtbank stelde vervolgens prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie EU omdat het niet duidelijk was of artikel 24 van de richtlijn (en daarmee de Genderwet) zover gaat dat mevrouw Vandenbon – vanwege haar onofficiële getuigenis bij het Belgische Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen – beschermd zou moeten worden voor represailles van haar werkgever.

Het Hof van Justitie EU heeft de richtlijn een ruime doelstelling. Het gaat niet alleen om de bescherming van de gediscrimineerde persoon tegen represailles van een eventuele werkgever te beschermen, maar ook om de bescherming van andere personen. Als dat niet zo zou zijn, dan zou daarmee de richtlijn minder doeltreffend zijn. Immers, werknemers zouden dan minder geneigd zijn ten voordele van de gediscrimineerde te verklaren. Mevrouw Vandenbon heeft zodoende terecht gemeend beschermd te worden door artikel 24 van de richtlijn c.q. de Belgische genderwet.

Vindplaats: HvJ EU 8 mei 2019 ECLI:EU:C:2019:523

Eigen bijdrage vervoersvoorzieningen UWV verlaagd

Mensen met een arbeidsbeperking moeten meer perspectief op werk krijgen. Het is belangrijk voor werkgevers die behoefte hebben aan goed personeel én voor mensen met een beperking, want werk biedt bestaanszekerheid en persoonlijke ontwikkeling. De laatste jaren krijgen steeds meer mensen uit deze doelgroep een plek bij een reguliere werkgever.

Om deze trend voort te zetten, ook als het economisch minder meezit, verlaagt staatssecretaris Van Ark de eigen bijdragen voor vervoersvoorzieningen.
De verhoging bij overschrijding van de inkomensgrens wordt gehalveerd van 35 naar 18 cent per kilometer en de hogere eigen bijdrage kilometervergoeding wordt verlaagd van 42 naar 35 cent per kilometer. De eigen bijdrage voor aanschaf van eigen aangepast vervoer wordt tegelijkertijd verlaagd van circa € 28.000 naar € 5.000.

Ook komt er een maximum eigen bijdrage van € 225 per maand voor elk type vervoer. Mensen met een beperking die een grote afstand moeten overbruggen om te gaan werken, zullen van deze regeling gebruik maken.

Het Jobcoachtarief wordt verhoogd van € 75,82 naar € 87,75. Dit tarief geldt voor alle door de Jobcoachorganisaties verleende uren jobcoaching op of na 1 juli 2019

Het UWV wijzigt het normbedragenbesluit voorzieningen, waarin deze maatregelen zijn opgenomen. Dit besluit wordt per 1 juli 2019 van kracht.

Vindplaats: kamerbrief verbetermaatregelen werkvoorzieningen UWV

NVAB-werkwijzer ‘10 stappenplan Second Opinion’ gepubliceerd

Iedere werknemer heeft het recht om een second opinion aan te vragen als hij twijfelt over het advies van zijn bedrijfsarts. Om de second opinion goed te laten verlopen, is het van belang dat de procedures duidelijk zijn voor alle betrokkenen. Daarom ontwikkelde de NVAB het ‘10 stappenplan Second Opinion’. Deze werkwijzer ondersteunt bij het aanvragen en uitvoeren van een second opinion.

Vanuit de verschillende rollen van werknemer, bedrijfsarts en second-opinion bedrijfsarts kunnen de tien stappen van een second opinion doorlopen worden. Van de aanvraagfase naar de uitvoeringsfase en tot slot de afrondingsfase. Ook voor andere betrokken, zoals de werkgever, biedt de werkwijzer een helder overzicht.
Voor de aanvragende bedrijfsarts is het hulpdocument ‘Wanneer een second opinion?’ opgenomen en zijn formats van een ‘aanvraagformulier second opinion’ en ‘machtigingsformulier medische gegevens’ aan het 10 stappenplan toegevoegd. Hiermee worden bedrijfsartsen ondersteund in het doorlopen van de processtappen wanneer een werknemer een second opinion vraagt.

Vindplaats: 10-stappenplan second opinion

Met dank aan Monique van de Graaf: Voor verdere informatie zie www.vandegraafjuridischadvies.nl Meer informatie over arbeidsrecht en sociale zekerheid kunt u vinden in de boeken Arbeidsrecht 2018 voor de professional en Sociale zekerheid 2018 voor de professional. Praktische handboeken voor de advocaat, HRM en payroll manager die verdiepende informatie wil over arbeidsrecht en sociale zekerheid. De boeken zijn bijgewerkt tot 1 augustus 2018 en voorzien van een uitgebreid voetnotenapparaat. Ze zijn te bestellen via monique@vandegraafjuridischadvies.nl/ Zie ook www.vandegraafjuridischadvies.nl

Geplaatst op Vrijdag 5 juli 2019© 2020 - IVA Opleidingen B.V. CodeOn Webdevelopment