IVA Opleidingen heeft een

klanttevredenheid van 96% volgens Cedeo

De Cedeo-Erkenning staat voor inzicht in de kwaliteit
van ons aanbod aan opleidingen.

Wil je graag persoonlijk advies?

Nieuws

Blijf op de hoogte

Analyse prinsjesdag

Prinsjesdag is geweest en naast de hoedjes is er ook gezwaaid met goede voornemens en intenties om het komende jaar mee aan de slag te gaan. Bij deze een korte analyse van onderwerpen die gevolgen hebben voor het terrein mens, werk en inkomen:

  • Loondoorbetaling / WGA
  • Privacy
  • Pensioenen
  • Slachtofferbeleid / verhalen van schade
  • Beroepsziekten
  • Dossiernaam ZZP / AOV

Loondoorbetaling/WGA

Wat staat er in de Miljoenennota?
Loondoorbetaling “Zo ervaren vooral kleine werkgevers de regels rondom ziekte en arbeidsongeschiktheid als risicovol en belastend. Hiermee zijn die regels soms een drempel om vast personeel aan te nemen. Het kabinet wil hier wat aan doen door (kleine) werkgevers te ontlasten op het gebied van ziekte, zonder de instroom in de arbeidsongeschiktheidsregelingen te laten oplopen.”

Regeerakkoordmaatregelen ziekte en arbeidsongeschiktheid “Het regeerakkoord bevat enkele maatregelen op het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De budgettaire effecten zijn in de begroting 2019 verwerkt, de maatregelen die in 2019 in zouden gaan zijn met een jaar uitgesteld. Het kabinet staat open voor voorstellen van sociale partners die het draagvlak voor het stelsel van ziekte en arbeidsongeschiktheid verbeteren. De Kamer wordt in het najaar geïnformeerd over de uitwerking van de regeerakkoordmaatregelen met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid.”

Wat gaat dit komend jaar brengen?
Het komend jaar wordt een belangrijk jaar. Zoals het er nu naar uit gaat zien zal de loondoorbetaling in het tweede jaar niet direct gaan veranderen. Er wordt een alternatief voorstel uit het regeerakkoord verwacht. Belangrijke elementen zullen zijn dat de instroom in de WGA niet gaat toenemen en dat er verdere eisen gesteld gaan worden aan de begeleiding van werknemers in zowel het eerste als het tweede ziektejaar. 

Privacy

Wat staat er in de Miljoenennota?
• In de begroting van het ministerie Justitie en Veiligheid lezen we onder andere de voortgang omtrent een aantal moties vanuit de Tweede Kamer inzake privacy:
• Motie Koopmans, met verzoek om reeds na 6 maanden de Uavg te ‘evalueren’: de uitvoering van de motie is bij de betrokken departementen in gang gezet. Over de uitkomst daarvan zal de Tweede Kamer, conform de motie, uiterlijk 25 november 2018 worden geïnformeerd.
• Motie Van der Staaij, over behoefte aan duidelijke richtlijnen omtrent de Functionaris Gegevensbescherming en wanneer deze verplicht aangesteld moet worden: Deze motie is onder de aandacht gebracht van de Autoriteit Persoonsgegevens. Het gesprek over de nadere invulling door de AP vindt op korte termijn plaats.

Wat gaat het komend jaar brengen?
• Zes maanden na inging van de AVG wordt er om evaluatie gevraagd. De AVG is "beleidsneutraal" ingevoerd (in de zin dat de Wbp is 'overgenomen'). De vraag is om nu een fundementele discussie te gaan voeren, waar ten tijde van de invoering geen tijd voor was. 
Deze discussie is ook essentieel aangezien er momenteel veel onduidelijkheid is over de gegevensuitwisseling tussen werkgever en zieke werknemers. Hierdoor is communicatie over de mogelijkheden voor werkhervatting lastig geworden, wat de verzuimbegeleiding en re-integratie niet ten goede komt.  
Daarbij heeft de Autoriteit Persoonsgegevens in 2016 via beleidsregels de wet geintepreteerd en gesteld dat werkgevers niet langer aan werknemers mogen vragen over (deel)herstel. In de Uavg is dat niet terug te vinden. Van diverse kanten wordt druk op de regering uitgeoefend om wettelijk vast te gaan leggen welke gegevens wel verwerkt mogen worden in het kader van verzuim en re-integratie. 

Ook de motie Van der Staaij ten aanzien van de Functionaris Gegevensbescherming gaat over de vraag om duidelijk te maken in welke gevallen deze nu echt verplicht is. Zeker voor kleinere organisaties is de vraag of een dergelijke functionaris van meerwaarde is. 

Pensioenen

Wat staat er in de Miljoenennota?
De Miljoenennota en de begroting van het ministerie van SZW bevatten weinig nieuwe elementen. Er wordt vooral verwezen naar zaken die ook al in het regeerakkoord en eerdere analyses stonden.

Concreet zijn de volgende punten opgenomen in de Prinsjesdagstukken:
• “Een goed pensioenstelsel moet passen bij de samenleving en de arbeidsmarkt om te voorkomen dat het draagvlak voor het stelsel afneemt.
• Ons pensioenstelsel moet toekomstbestendig zijn.
• Het kabinet wil de sterke elementen behouden: collectieve uitvoering die zorgt voor lage kosten, risicodeling die levenslange uitkeringen mogelijk maakt, en de verplichtstelling die ervoor zorgt dat een heel groot aantal werknemers aanvullend pensioen opbouwt.
• In het Regeerakkoord is, in lijn met eerdere SER-rapporten, een ambitieus pakket aan maatregelen opgenomen om het pensioenstelsel te vernieuwen. Het is van belang dat het pensioen transparanter wordt voor deelnemers. De herverdeling via de zogenoemde doorsneesystematiek verdwijnt, zodat iedereen op elk moment de pensioenopbouw krijgt die past bij de premie die voor hem of haar is ingelegd. Daarmee wordt het aantrekkelijker voor zzp’ers om mee te doen.
• Het kabinet onderzoekt of het mogelijk is om mensen bij pensionering een deel van hun pensioenvermogen als bedrag ineens op te laten nemen.
• Het kabinet heeft de SER gevraagd om advies uit te brengen over het pensioenstelsel. Sociale partners hebben hierin een belangrijke rol en verantwoordelijkheid, gezien het arbeidsvoorwaardelijke karakter van het aanvullend pensioen. Het kabinet hoopt en vertrouwt erop dat op korte termijn samen met de partners de noodzakelijke stappen gezet kunnen worden.
• Na jaren van gezamenlijke probleemanalyse en gemeenschappelijk overleg is nu de tijd gekomen om samen ons pensioenstelsel klaar te maken voor de toekomst.
• In de onderhandelingen met maatschappelijke partners bewaakt het kabinet de belangen van volgende generaties en de belastingbetaler.
• Ook de Europese Commissie beveelt Nederland aan om het stelsel van aanvullende pensioenen transparanter, eerlijker tussen de generaties en schokbestendiger te maken.
• Het kabinet en het parlement hebben uiteindelijk het laatste woord over de beleidskeuzes: zij hebben het mandaat om namens de Nederlandse kiezers besluiten te nemen.”

Pensioencommunicatie Het is de bedoeling dat vanaf september 2019 op www.mijnpensioenoverzicht.nl het te verwachten pensioen voor alle deelnemers wordt uitgedrukt in drie scenario’s: een verwacht, een optimistisch en een pessimistisch scenario. Zo krijgen deelnemers meer dan nu inzicht in hun te verwachten pensioen, waarbij ook duidelijk wordt gemaakt dat dit pensioen hoger of lager kan worden.

Waardeoverdracht klein pensioen Kleine pensioenen (minder dan € 474,11 bruto per jaar, bedrag 2018) worden vaak vóór pensioeningangsdatum afgekocht, omdat pensioenuitvoerders onevenredig veel kosten moeten maken om deze aanspraken te blijven administreren. Door het voortijdig afkopen van kleine pensioenen is het voor met name mensen die in korte dienstverbanden werken moeilijk om een adequaat pensioen op te bouwen. Per 1 januari 2019 gaat automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen van start. Vanaf dit moment is afkoop van een klein pensioen voor pensioeningang niet meer mogelijk. Pensioenuitvoerders dragen zoveel mogelijk kleine pensioenen over aan de pensioenuitvoerder waar op dat moment pensioen wordt opgebouwd. Zo houden de kleine pensioenen de pensioenbestemming. Om de kosten bij pensioenuitvoerders te beperken, vervallen per 1 januari 2019 hele kleine pensioenen (€ 2 of minder bruto per jaar).

Wetsvoorstel pensioen bij scheiding Medio 2019 wil de minister een wetsvoorstel over pensioen bij scheiding indienen bij de Tweede Kamer. De hoofdlijnen van het wetsvoorstel zijn in maart 2018 aan de Tweede Kamer gestuurd. Ten eerste wordt het ouderdomspensioen straks automatisch verdeeld bij een scheiding, tenzij ex- partners andere afspraken hebben gemaakt. Ten tweede wordt de standaard verdeelmethode aangepast, conversie wordt de nieuwe standaard. Hierdoor krijgen beide ex-partners een eigen pensioenaanspraak en is er geen levenslange afhankelijkheid (op pensioenterrein) meer. En ten derde wordt de hoogte van het bijzonder partnerpensioen vastgesteld enkel over de huwelijkse periode. Het betreft een wetsvoorstel van de minister van SZW en de minister voor Rechtsbescherming.

Wat gaat het komend jaar brengen?
De vraag is wat het SER daadwerkelijk gaat doen, waarbij met name het beleggingsbeleid en de mogelijkheid om tekorten door te schuiven naar toekomstige generaties nog nader uitgewerkt moet worden. Deze uitwerking zal cruciaal zijn om de gevolgen hiervan te kunnen overzien. 

Pensioencommunicatie: Deze informatie is niet nieuw en veel pensioenverekeraars zijn al bezig met de implementatie hiervan.  

Waardeoverdracht klein pensioen: Ook dit is niet nieuw en wordt reeds geimplementeerd / gerealiseerd bij veel verzekeraars. 

Wetsvoorstel pensioen bij scheiding: Dit voorstel lijkt een groot draagvlak te hebben, de uitwerking zal komend jaar mogelijk verschijnen.

Slachtofferbeleid / verhalen van schade

Wat staat er in de Miljoenennota?
• Ruimere mogelijkheden om de schade te verhalen: onder meer door civiele expertise in te zetten en verzekeraars bij de schadeafhandeling te betrekken, moet het slachtoffer de schade makkelijker op de dader kunnen verhalen.
• Per 1 januari 2019 treedt de Wet Affectieschade in werking. Deze zorgt voor erkenning van het verdriet dat ook naasten van slachtoffers lijden, in het geval het slachtoffer overlijdt of ernstig en blijvend letsel ondervindt.

Wat gaat het komend jaar brengen?
Momenteel wordt onderzocht of er conservatoir beslag gelegd kan worden op verdachten van strafbare feiten voor de schade die hun slachtoffers hebben geleden. Denk daarbij aan een gemiddeld vastgesteld schadebedrag voor licht, middel en zwaar letsel. Onder verdachte wordt beslag gelegd op zijn goederen om de schadevergoeding aan het slachtoffer financieel af te dekken.
Doel is met name om tot snellere duidelijkheid te gaan komen over eventuele vergoedingen en of uitkeringen.  

Beroepsziekten

Wat staat er in de Miljoenennota?
Garanderen van een basisbescherming aan werknemers. Nog steeds worden veel werknemers ernstig ziek doordat zij op hun werk in aanraking komen met bijvoorbeeld kankerverwekkende stoffen. Beroepsziekten en arbeidsongevallen leiden tot (onnodige) uitval. In het belang van duurzaam inzetbare werknemers moeten deze misstanden worden tegengegaan. Dat kan onder meer door meer informatie en bewustwording bij werknemers en werkgevers. Het kabinet start hiervoor een meerjarige campagne om het aantal beroepsziekten terug te dringen. Daarnaast moeten werknemers die ziek zijn door hun werk sneller en eenvoudiger dan nu het geval is een schadevergoeding kunnen claimen. Dit stimuleert bovendien de werkgevers om meer bescherming te bieden. Het kabinet roept de letselschadebranche op om claims van mensen met een beroepsziekte sneller af te handelen.

Wat gaat het komend jaar brengen?
Er komt een campagne en hopenlijk gaat dit leiden tot minder mensen die een beroepsziekte krijgen. Daarbij loopt er een project om te kijken of schade als gevolg van beroepsziektes sneller afgehandeld zou kunnen worden. 

Toekomst arbeidsmarkt

Wat staat er in de Miljoenennota?
Instelling onderzoekscommissie “De huidige instituties doen steeds minder wat we van ze verwachten. Vaste werknemers, flexwerkers en zzp’ers zijn onbedoeld concurrenten van elkaar geworden. Een werkgever die fatsoenlijk met zijn werknemers omgaat, ondervindt concurrentienadeel van bedrijven die constructies bedenken om lonen te drukken en risico’s af te wentelen. Daarom is het belangrijk om nu in te grijpen waar regelgeving onnodig knelt of juist teveel ruimte biedt. Het kabinet heeft een ambitieus programma voor de komende tijd, waarmee het discussies over mismatches die al jaren lopen beslecht en de hoognodige arbeidsmarkthervormingen doorvoert. Voor de uitdagingen op lange termijn wil dit kabinet ook fundamenteler kijken of de verschillende stelsels van het arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscaliteit nog aansluiten bij een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Daarom stelt het kabinet een onafhankelijke commissie in die zal onderzoeken of ons huidige stelsel nog aansluit op de arbeidsmarkt van de toekomst.”

Wat gaat het komend jaar brengen?
Afhankelijk van wat de onafhankelijk commissie gaat adviseren kunnen de gevolgen groot zijn, ook omdat dit direct van invloed is op ons huidige stelsel van de sociale zekerheid. 

Dossiernaam: ZZP/AOV

Wat staat er in de Miljoenennota?
“We werken naar een arbeidsmarkt die in balans is. De arbeidsmarkt verandert in een vlot tempo. De huidige instituties doen steeds minder wat we van ze verwachten. Vaste werknemers, flexwerkers en zzp’ers zijn onbedoeld concurrenten van elkaar geworden. Een werkgever die fatsoenlijk met zijn werknemers omgaat, ondervindt concurrentienadeel van bedrijven die constructies bedenken om lonen te drukken en risico’s af te wentelen. Daarom is het belangrijk om nu in te grijpen waar regelgeving onnodig knelt of juist teveel ruimte biedt. Het kabinet heeft een ambitieus programma voor de komende tijd, waarmee het discussies over mismatches die al jaren lopen beslecht en de hoognodige arbeidsmarkthervormingen doorvoert.”
“De ontwikkeling richting meer zzp’ers past bij de veranderende arbeidsmarkt. Veel zelfstandigen hebben er bewust voor gekozen om te gaan ondernemen en leveren zo een belangrijke bijdrage aan de samenleving en de economie. Het zzp-schap moet echter wel goed geregeld worden. Het is niet de bedoeling dat mensen zich gedwongen voelen om als zzp’er te werken tegen lage tarieven en er oneerlijke concurrentie ontstaat tussen werkenden. Dit ondermijnt ons systeem van sociale zekerheid en is nadelig voor alle werkenden: werknemers en zelfstandigen. Van belang is dat niet instituties en kosten bepalend zijn voor de vorm waarin arbeid wordt aangeboden, maar de aard van het werk dat gedaan wordt. Ook de Europese Commissie beveelt Nederland aan om maatregelen te nemen om de institutionele prikkels te verminderen die leiden tot het werken met tijdelijke contracten en zelfstandigen zonder personeel. De commissie beveelt ook aan om schijnzelfstandigheid aan te pakken en passende sociale bescherming voor zelfstandigen te bevorderen.”

Wat gaat het komend jaar brengen?
Vooralsnog zal het komend jaar met name een discussie gevoerd gaan worden over het wel of niet verplicht verzekeren door ondernemers en de (on)gelijkheid wat dit gaat brengen voor ondernemers en werknemers.  

Geplaatst op Maandag 24 september 2018© 2019 - IVA Opleidingen B.V. CodeOn Webdevelopment