IVA Opleidingen heeft een

klanttevredenheid van 96% volgens Cedeo

De Cedeo-Erkenning staat voor inzicht in de kwaliteit
van ons aanbod aan opleidingen.

Wil je graag persoonlijk advies?

Nieuws

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief sociale wetgeving december 2017

Nieuwsbrief sociale wetgeving december 2017, met als onderwerpen:

 • Ontbinding arbeidsovereenkomst op grond van frequent verzuim: een hele lastige horde
 • Zieke werknemer recht op 100% uitbetaling over vakantie-uren
 • Powerpoint ongewenste omgangsvormen voor leidinggevenden
 • AOW leeftijd in 2023 niet omhoog
 • Overheid moet zich actiever opstellen bij aanbieden banen aan arbeidsbeperkten
 • Benadelingsverbod in het kader van opname ouderschapsverlof ruim interpreteren

Ontbinding arbeidsovereenkomst op grond van frequent verzuim: een hele lastige horde

De wet kent als redelijke ontslaggrond de ontbinding op grond van veelvuldig ziekteverzuim (artikel 7:669 lid 3 sub c BW). Hier geldt wel als vereiste dat de werkgever moet aantonen dat het verzuim dermate verstorend werkt op de bedrijfsvoering dat niet langer kan worden gevergd het dienstverband voort te zetten. Dat blijkt in de praktijk een lastige horde te vormen.

In een zaak die speelde bij de kantonrechter in Tilburg oordeelde deze dat het frequent en onevenredig hoge ziekteverzuim van de werkneemster niet onaanvaardbaar was voor de bedrijfsvoering van werkgever. Van de werkgever (de Aldi) mag, zeker gezien haar personeelsomvang en de gelijke aard van de werkzaamheden binnen de filialen, worden verwacht dat zij organisatie breed maatregelen treft om langdurige zieke werknemers te vervangen en dat zij zich bij het zoeken van oplossingen niet beperkt tot louter het betreffende filiaal. Zonder nadere toelichting valt niet in te zien dat werkgever geen mogelijkheden heeft om bij uitval van een werknemer op centraal niveau of vanuit andere filialen voor vervanging te zorgen, door bijvoorbeeld een flexibele pool op te richten.

Hier ging het om een relatief grote werkgever. Het is de vraag of er meer mogelijkheden zijn om deze ontbindingsgrond met succes aan te voeren als het een kleiner bedrijf betreft. Vindplaats

Zieke werknemer recht op 100% uitbetaling over vakantie-uren

De Centrale Raad van Beroep heeft eind november geoordeeld dat niet-genoten vakantieuren bij ontslag moeten worden vergoed op basis van 100% van het loon, ook al is de werknemer ziek en ontvangt hij van zijn werkgever nog maar 70% van dat loon.

Het ging om een werknemer met een gedeeltelijke WAO-uitkering. Ook deze uitkering mag niet op de vergoeding van vakantie-uren bij ontslag in mindering worden gebracht.

In deze aan de Raad voorgelegde zaak ging het om een werknemer waarbij de werkgever na ziekmelding vanaf het tweede ziektejaar nog maar 70% van het loon hoefde te betalen.

De WAO-uitkering mocht op het loon in mindering worden gebracht. In dat tweede ziektejaar is de werkgever failliet verklaard en verloor de werknemer dus zijn baan. Het UWV had de nog openstaande betalingsverplichtingen van de werkgever overgenomen.

De niet-opgenomen vakantie-uren vergoedde het UWV naar 70% van het loon. Ook had het UWV de WAO-uitkering op deze uren in mindering gebracht. De werknemer kon zich niet in deze handelwijze van het UWV vinden en werd hierin gesteund door de Centrale Raad van Beroep.

De Raad is van oordeel dat de werkgever bij het einde van het dienstverband op grond van Europese regels gehouden zou zijn geweest om 100% van het loon te betalen over de niet opgenomen vakantie-uren, ook al was de werknemer ziek. Daarom was het UWV daar na een faillissement ook toe verplicht. Ook de WAO-uitkering mocht niet worden gekort op de door het UWV te vergoeden vakantie-uren.

In een civiele procedure een aantal jaren geleden was ook al bepaald dat de loonwaarde van een vakantiedag 100% bedraagt ook al is de loonbetaling bij ziekte teruggevallen naar 70%.

Voor een werknemer die ziek is kan het dus financieel gezien handig zijn om zijn restant aan wettelijke dagen die hij nog niet heeft opgenomen nog vóór de vervaltermijn van 1 juli van enig jaar op te nemen. Dit speelt uiteraard als de werkgever minder dan 100% van het loon bij ziekte uitbetaalt. Vindplaats

Powerpoint ongewenste omgangsvormen voor leidinggevenden

Het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid heeft voor leidinggevenden een powerpoint presentatie ontwikkeld om ongewenst gedrag op de werkvloer bespreekbaar te maken.

De website www.duurzameinzetbaarheid.nl meldt dat een goede werksfeer op het werk belangrijk is voor het werkplezier maar zeker ook om uitval te voorkomen. 37% van de werknemers die gepest worden heeft burn-out-verschijnselen. Degene die gepest wordt, verzuimt drie keer zo vaak. Een positieve werkcultuur en een gezonde interactie tussen collega’s zijn dan ook belangrijke sleutelfactoren voor een succesvolle organisatie. Vindplaats

AOW leeftijd in 2023 niet omhoog

De AOW-leeftijd in 2023 gaat niet omhoog. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het kabinet heeft, op basis van nieuwe cijfers over de levensverwachting van het Centraal Bureau voor de Statistiek, de AOW-leeftijd voor 2023 vastgesteld. Die blijft in 2023 67 jaar en drie maanden, net als in 2022.

De levensverwachting is minder snel gestegen dan in voorgaande jaren. Het is voor het eerst sinds 2013 dat de AOW-leeftijd niet omhoog gaat. Elk jaar wordt gekeken of de AOW-leeftijd moet worden verhoogd op basis van de levensverwachting. Dat moet vijf jaar van tevoren worden gemeld om mensen tijdig hierover te informeren. Dan hebben ze tijd om zelf aanvullende maatregelen te nemen, zoals bijvoorbeeld extra sparen voor hun (aanvullend) pensioen of om nu alvast een extra verzekering af te sluiten als ze toch eerder willen stoppen met werken.

Het kabinet heeft in 2012 besloten de AOW-leeftijd in etappes te verhogen om deze oudedagsvoorziening ook in de toekomst betaalbaar te houden. In 2018 wordt de AOW-leeftijd 66 jaar. In 2019, 2020 en 2021 komen daar elk jaar vier maanden bij. In 2021 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Die is vorig jaar oktober vastgesteld op 67 jaar en 3 maanden. En dat blijft ook in 2023 zo.

Wie wil zien wat op dit moment de leeftijd is waarop hij of zij voor het eerst AOW krijgt, kan daarvoor terecht op rekentools op de sites van de Sociale Verzekeringsbank en Wijzer in Geldzaken. Vindplaats

Overheid moet zich actiever opstellen bij aanbieden banen aan arbeidsbeperkten

De overheid moet zich houden aan de banenafspraak uit het Sociaal Akkoord om in de jaren tot 2026 in totaal 125.000 banen bij de overheids- en marktwerkgevers te realiseren die speciaal zijn bedoeld voor mensen uit de doelgroep van de banenafspraak.

In het doelgroepregister staan opgenomen:

 • personen die onder de Participatiewet vallen, en van wie UWV heeft vastgesteld dat zij niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen;
 • personen met een oude Wajong (voor 2010) of Wajong 2010 die kunnen werken*;
 • personen met een WSW (wet sociale werkvoorziening)-indicatie;
 • personen met een WIW (wet inschakeling werkzoekenden)-baan;
 • personen met een ID-baan;
 • personen die tussen 10 september 2014 en 1 juli 2015 een Wajong-uitkering hebben aangevraagd, en van wie de aanvraag is afgewezen;
 • leerlingen en schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso), die na 1 april 2016 bij UWV een verzoek hebben ingediend om opgenomen te worden in het doelgroepregister (maandelijks geactualiseerd);
 • schoolverlaters van het schooljaar 2014-2015 van het praktijkonderwijs (pro) voortgezet speciaal onderwijs (vso) en de entreeopleiding in het mbo, die tussen 1 juli 2015 en 1 oktober 2015 door hun school aan UWV zijn doorgegeven  eenmalig toegevoegd).

Personen die zonder een voorziening niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, staan wel in het doelgroepregister, maar vallen niet onder de banenafspraak. Op 1 januari 2016 zijn zij in het doelgroepregister geplaatst.

Momenteel zijn vrijwel alle personen met een Wajong-uitkering opgenomen in het doelgroepregister. Als na de beoordeling door het UWV blijkt dat ze geen arbeidsvermogen hebben, dan wordt de registratie in het doelgroepregister beëindigd.

De banenafspraak beoogt een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren die ook toegankelijk is voor mensen die vanwege een arbeidsbeperking minder kans hebben op werk. In de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is vastgelegd hoeveel banen markt- en overheidswerkgevers elk jaar moeten creëren voor mensen uit de doelgroep. Afgelopen zomer werd bekend gemaakt dat de overheidswerkgevers de doelstellingen voor het jaar 2016 niet hadden behaald.

Het lastige voor overheidswerkgevers is dat ze naar verhouding meer banen moeten creëren dan marktwerkgevers en bovendien in een kortere tijd. Om de benodigde inhaalslag mogelijk te maken, en de overheidswerkgevers te blijven stimuleren om de banen te realiseren, is afgesproken om voor werkgevers in de overheidssector die komend jaar de doelstelling niet halen, dit inzichtelijk te maken, en de werkgevers tot en met het 2019 de tijd te geven om aan de quotumregeling te voldoen. De Quotumwet is dus geactiveerd maar tegelijk ook gedeactiveerd per 1 januari aanstaande. Dit betekent dat overheidswerkgevers een jaar langer de tijd hebben om orde op zaken te stellen.

De minister van BZK, coördinerend bewindspersoon voor de overheid, zal de gezamenlijke overheidswerkgevers vragen een plan van aanpak op te stellen waarin wordt aangegeven hoe de inhaalslag gestalte moet krijgen. Dit plan van aanpak wordt nog dit najaar verwacht.

Ook kondigt het kabinet in de Kamerbrief een breed onderzoek aan dat in kaart moet brengen hoe de quotumregeling voor de diverse onderdelen van de overheidssector in de praktijk uitwerkt. De resultaten van dit onderzoek komen medio volgend jaar beschikbaar. Vindplaats

Benadelingsverbod in het kader van opname ouderschapsverlof ruim interpreteren

De Centrale Raad van Beroep heeft geoordeeld dat het benadelingsverbod dat is geregeld in artikel 6:1a van de Wet arbeid en zorg ruim moet worden uitgelegd.

Het ziet niet alleen direct op de formele functie die iemand bekleedt waarbij de Raad verwijst naar de tekst van het artikel alsmede naar de Memorie van Toelichting bij de behandeling van de betreffende wet. De Raad wijst er verder op dat dit wetsartikel noch de wetsgeschiedenis ruimte laat voor een belangenafweging. Vindplaats 

Met dank aan Monique van de Graaf: Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of kan zij u met juridisch advies van dienst zijn, neem dan gerust contact op via vandegraafjuridischadvies@gmail.com Meer informatie over arbeidsrecht en sociale zekerheid kunt u vinden in de boeken Arbeidsrecht 2017 voor de professional en Sociale zekerheid 2017 voor de professional

Geplaatst op Woensdag 20 december 2017© 2019 - IVA Opleidingen B.V. CodeOn Webdevelopment